EdusoftX Busuu Thailand English Discoveries โครงการพัฒนาศักยภาพ โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ CEFR เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ระดับชั้น ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ประกันคุณภาพ สถานศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย

แนวทางการจัดตั้งโครงการพัฒนาภาษา

ขึ้นปีงบประมาณใหม่แล้ว หน่วยงานใดที่มีแผนจัดตั้งโครงการพัฒนาภาษาทั้งสำหรับปีงบประมาณนี้ หรือปีงบประมาณต่อ ๆ ไป EdusoftX มีแนวทางและตัวอย่างการจัดตั้งโครงการมาให้ทุกท่านได้อ่านกันในวันนี้

รู้จักกับโครงการพัฒนาภาษา

โครงการพัฒนาภาษา คือ โครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาภาษาให้กับกลุ่มคนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา บุคคลากรในหน่วยงานของรัฐ พนักงานในองค์กร หรือบริษัทเอกชน ได้พัฒนาและปรับปรุงทักษะทางด้านภาษาให้ดียิ่งขึ้นด้วยรูปแบบการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพในการใช้งานภาษามากยิ่งขึ้น ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน รวมไปถึงการนำไปใช้ได้จริงในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยโครงการพัฒนาภาษาแต่ละโครงการอาจมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่หลากหลาย และแตกต่างกันออกไปได้ เช่น

การพัฒนาภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communication Development) 

การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อเน้นให้บุคคลสามารถสื่อสารในภาษานั้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาภาษาเพื่อการเรียนรู้ (Language Learning Development)

การพัฒนาแนวทางการสอนและเรียนรู้ภาษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจในภาษา

การพัฒนาภาษาเพื่อการประเมิน (Language Assessment Development) 

การพัฒนาเทคนิคและเครื่องมือในการประเมินทักษะภาษาของบุคคล เช่น การสอบ CEFR, TOEIC, IELTS, TOEFL

การพัฒนาภาษาในเชิงวิชาการ (Linguistic Development) 

การศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับโครงสร้างของภาษา โครงสร้างประโยค คำศัพท์ การออกเสียง สัญลักษณ์ต่าง ๆ รวมถึงการเกิดและพัฒนาภาษาในมนุษย์ เพื่อทำให้เข้าใจหลักการทำงานของภาษาได้ดียิ่งขึ้น 

การพัฒนาภาษาเพื่อการแปลและการตีความ (Language Translation and Interpretation Development) 

การเรียนรู้ถึงความหมาย ที่มาของภาษา เพื่อการแปลและการตีความอย่างลึกซึ้ง เพื่อการนำไปใช้ในบริบทต่างๆ 

โครงการพัฒนาภาษาสำคัญกับสถานศึกษาอย่างไร?

แน่นอนว่าทุกสถานศึกษาได้รับนโยบายการพัฒนาภาษามาจากกระทรวงฯ เพื่อประกันคุณภาพสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อวัดผลการเรียนการสอน รวมถึงเพื่อวัดผลผู้เรียนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและความคาดหวังในพัฒนาทักษะภาษาดังนั้น โครงการพัฒนาภาษาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนสถาบันให้ได้มาตรฐานตามปฏิรูปการศึกษา และเผื่อไปตามแผนของกระทรวงฯ วันนี้ EdusoftX มีรูปแบบและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโครงพัฒนาภาษามาฝากทุกท่าน  

1. โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร  ช่วยในการพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญในการสื่อสารทั่วไป และการเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน

2. โครงการพัฒนาภาษาเพื่อการเรียนรู้ทางวิชาการ  ช่วยในการเรียนรู้ทางวิชาการที่ดีขึ้นและเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น นักศึกษาที่จบมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ควรมีระดับภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า B1 ตามมารถฐาน CEFR 

3. โครงการพัฒนาภาษาสนับสนุนการทำงานวิจัยและการเรียนรู้  การเรียนรู้ภาษาในรูปแบบที่เฉพาะเจาะจง เพื่อช่วยในเข้าถึงข้อมูล การอ่านหนังสือ การเขียนรายงานวิจัย และการทำโครงงานทางวิชาการ 

4. โครงการพัฒนาภาษาเพื่อการส่งเสริมวัฒนธรรมและความเข้าใจต่อสังคม  สร้างความเข้าใจ ความตระหนักรู้ถึงวัฒนธรรม และเห็นถึงความสำคัญของการรับรู้และเข้าใจบริบทสังคมที่หลากหลายผ่านการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมที่ต่างกันออกไป

5. โครงการพัฒนาภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน และการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลเมืองโลก  เตรียมความพร้อมทางด้านภาษาให้กับนักเรียน นักศึกษาในการเข้าสู่สังคมและตลาดแรงงานในอนาคต ด้วยการเพิ่มทักษะการสื่อสารที่จำเป็นทั้งการทำงานและในชีวิตประจำวัน รวมถึงการสร้างทักษะในการทำงานร่วมกับผู้คนจากวัฒนธรรมและภาษาที่หลากหลาย 

 

นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาภาษา

EdusoftX Busuu Thailand English Discoveries แนวทางการจัดตั้งโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ 2567 2568 นโยบายและจุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ประกันคุณภาพ สถานศึกษา ข้อสอบ CEFR เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ โรงเรียน มหาวิทยาลัย

เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษานำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ สร้างสมรรถนะที่สำคัญจำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน จัดการเรียนรู้ทางภาษาของผู้เรียนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลากหลายและแพลตฟอร์มการเรียนรู้อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนคุณภาพสูงรวมทั้งมีการประเมินและพัฒนาผู้เรียน รวมถึงการประเมินระดับทางภาษาที่เน้นสมรรถนะและผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางภาษาเพื่อไปประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Re-skill Up-skill และ New skill เพื่อให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้างช่องทางอาชีพในรูปแบบหลากหลายให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุ โดยมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษามสมรรถนะที่จำเป็นในการเข้าสู่อาชีพ และการนำผลการทดสอบไปใช้คัดเลือกเข้าทำงาน ศึกษาต่อ ขอรับประกาศนียบัตรมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) การขอรับวุฒิบัตรสมรรถนะภาษาอังกฤษ (English Competency)

รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ Performance Appraisal (PA) ที่ใช้ระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระบบ Digital Performance Appraisal (DPA) และส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการ พัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามกรอบระดับสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา ให้มีความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการจัดการเรียนรู้ทางด้านภาษา การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ รวมทั้งให้เป็นผู้วางแผนเส้นทางการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตของผู้เรียนได้ตามความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล

แนวทางการจัดตั้ง และตัวอย่างโครงการ

หลักการและเหตุผล

การเขียนหลักการและเหตุผล หรือที่มาและความสำคัญของโครงการ เป็นการบอกถึงสาเหตุหรือปัญหาที่ทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้น พร้อมทั้งพูดถึงว่าหากเกิดโครงการนี้ขึ้นแล้วจะสามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้บ้าง การเขียนอธิบายปัญหาที่มาโครงการ  ควรนำข้อมูลสถานการณ์ปัญหาจากหน่วยงานหรือพื้นที่ที่จะทำโครงการมาแจกแจงให้ผู้พิจารณาโครงการเกิดความเข้าใจชัดเจนขึ้น

หากต้องการตั้งโครงการ เช่น “โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21” อาจเขียนเล่าหลักการและเหตุผลตามนโยบายของรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงศึกษาธิการ และจุดเน้นประจำปีงบประมาณที่ว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อสร้างสมรรถนะที่สำคัญจำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน รวมถึงการมีเกณฑ์อ้างอิง โดยใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล ได้แก่ The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ซึ่งถือว่าเป็นกรอบความคิดหลักในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย นอกจากนี้ยังสามารถกล่าวถึงการออกแบบหลักสูตร การพัฒนาการเรียนการสอน การทดสอบ การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงการกำหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ ตลอดจนการประกันคุณภาพของนักเรียน/ นักศึกษาก่อนที่จะจบการศึกษา เพื่อที่จะสนองตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์  หมายถึง  สิ่งที่ต้องการทำให้เกิดขึ้นให้ได้ในช่วงโครงการ  และเป็นขั้นตอนหนึ่งของการไปให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้

ตัวอย่างการเขียนวัตถุประสงค์โครงการให้สอดคล้องกับนโยบายสถานศึกษา หรือ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เช่น

เป้าหมาย/ ผลผลิต

เป้าหมายของโครงการ  หมายถึง  ทิศทางหรือสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตอันไกล หลังจากสิ้นสุดโครงการ การเขียนเป้าหมายต้องมีความชัดเจน สามารถระบุผลที่จะเกิดขึ้นหลังโครงการ และกลุ่มเป้าหมายได้

เชิงปริมาณ – ผู้เรียนร้อยละ 60 มีผลการสอบวัดระดับ CEFR ในระดับ A2 ขึ้นไปหลังจากจบโครงการ

เชิงคุณภาพ –  ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เฉลี่ยในภาพรวม อยู่ในระดับดี

เนื้อหาการจัดอบรม

จัดตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งอาจประกอบไปด้วย การทดสอบก่อน-หลังเรียน ด้วยแบบทดสอบตามกรอบความสามารถทางภาษอังกฤษ CEFR ตามด้วยบทเรียนภาษอังกฤษออนไลน์ หลักสูตรตามกรอบ CEFR ระดับ A1-B2 และเสริมด้วยการอบรมเตรียมความพร้อมเทคนิคการทำข้อสอบ CEFR โดยห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom)

 

เกณฑ์การผ่านโครงการ

เกณฑ์การเรียนรู้สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับหลักสูตรของแต่ละสถานศึกษาได้ เช่น

รายงานผลการเข้าร่วมโครงการ

หลังจากเริ่มดำเนินโครงการควรมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอว่าแต่ละกิจกรรมของโครงการก่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ติดตามประเมินด้วยวิธีใด ทั้งในขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม และหลังจบโครงการแล้ว พร้อมทั้งระบุตัวชี้วัด ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อที่หากพบปัญหาจะสามารถแก้ไขและปรับปรุงได้ทันเวลา

หากโรงเรียน มหาวิทยาลัย สถานศึกษา หรือหน่วยงานใด มีความประสงค์จะจัดตั้งโครงการพัฒนาภาษา สามารถติดต่อ EdusoftX เพื่อร่วมกันจัดตั้งโครงการและวัตถุประสงค์ร่วมกันให้เป็นไปตามนโยบายของสถานศึกษาได้ 

ที่มา: ข่าว ศธ.360 องศา, กระทรวงศึกษาธิการ

สนใจเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร/ สถานศึกษา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

📌Line: @edusoftxth

📌Tel: 02 241 6870

Share This :

Find out how far your educational institutions can go with language learning from EdusoftX