Corporate Language Training

คอร์สอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน จาก EdusoftX ออกแบบมาให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละองค์กรและธุรกิจโดยเฉพาะ เน้นทักษะการสื่อสารที่จะช่วยให้การทำงานในองค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

SPECIALIST CONTENT

Our expertise, your industry

With EdusoftX for education and business, learner will be exposed to the industry-specific vocabulary and detailed terminology they’ll use in their future career and current job.

our METHODOLOGY

How EdusoftX solutions work?

Our integrated learning method is a fast and effective way for all learners to learn languages. Every lesson builds towards fluency and the applicable communication skills.

Assessment

แบบทดสอบระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับทักษะ
การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การใช้หลักไวยากรณ์ และคำศัพท์ อิงตามกรอบมาตรฐาน CEFR

Interactive Learning

คอร์สอบรมภาษาอังกฤษ ผ่าน Interactive Platform เรียนสะดวก
ทุก Device ทั้งคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และมือถือ เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง

Global Learning

ฝึกฝนการใช้ภาษากับคอมมูนิตี้ผู้เรียนบนแพลตฟอร์มออนไลน์
พร้อมรับ Feedback และ Tips การใช้ภาษาหรือการออกเสียง
จากเพื่อนๆ เจ้าของภาษาในคอมมูนิตี้

Multimedia Learning

พัฒนาทักษะการพูดผ่าน Live Class ที่สอนโดยครูเจ้าของภาษา (Native Speakers) ในรูปแบบกลุ่ม หรือเดี่ยว เสริมด้วยบทเรียนออนไลน์แบบวิดีโอ ที่สามารถทบทวนบทเรียนได้ไม่จำกัด

Live Training

เพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ผ่านการอบรม
โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในรูปแบบ
Workshop หรือ Classroom แบบ Online และ Onsite

Monitoring & Evaluation

ระบบรายงานติดตามการเข้าเรียน ความก้าวหน้าของผู้เรียน รวมถึงภาษาที่เลือกเรียนเป็นรายบุคคลและภาพรวม (Track Engagement) พร้อมรายงานสรุปและประเมินผลหลังจบโครงการ

Our Offer

Hybrid Training

คอร์สอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน แบบ Interactive Class เน้นปฏิสัมพันธ์ กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพูดคุยและโต้ตอบในคลาส เสริมสร้างความมั่นใจ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ (Certified Instructors) สามารถปรับเนื้อหาบทเรียน รูปแบบการเรียนได้ตามงบประมาณ พร้อมทีมบริการช่วยเหลือในการบริหารโครงการ

Edusoftx training

General English

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน พัฒนาทุกทักษะทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ตั้งแต่เริ่มต้น เป็นคอร์สที่เหมาะสำหรับผู้เรียนทุกระดับ 

เน้นการปูพื้นฐาน เพื่อให้สามารถนำไปต่อยอด และใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เช่น การแนะนำตัวเอง การสั่งอาหารในร้านอาหาร 

การถามทาง โดยคอร์สนี้จะแบ่งออกเป็น 5 ระดับตามกรอบ CEFR ตั้งแต่ A1 จนถึง C1 

Speaking practise

คอร์สอบรมภาษาอังกฤษ จาก EdusoftX มอบพื้นที่ให้กับผู้เรียนในการฝึกฝนทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ เพื่อที่ผู้เรียนจะสามารถสื่อสารได้อย่างมั่นใจเมื่อนำไปใช้ในชีวิตจริงนอกห้องเรียน

Smart learning

คอร์สอบรมภาษาอังกฤษ ผ่าน Interactive Platform เรียนสะดวก
ทุก Device ทั้งคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และมือถือ เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง

Edusoftx training

English for Business

คอร์สอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษให้กับพนักงานองค์กรโดยเฉพาะ เรียนรู้ผ่านสถานการณ์สมมติต่างๆ ทั้งการเขียนอีเมล การนำเสนองาน การเจรจาต่อลอง การพูดคุยกับลูกค้า ฯลฯ พร้อมเทคนิคที่จะช่วยให้พนักงานของคุณสามารถสื่อสารได้อย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างความได้เปรียบในในโลกธุรกิจ

Employee retention

หลักสูตรที่เราใช้ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านอุตสาหกรรมนั้นโดยตรง ช่วยเสริมคลังคำศัพท์ ไปจนถึงเกร็ดความรู้เพิ่มเติมในสายงาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีส่วนช่วยในการรักษาพนักงาน และลดโอกาสการลาออกได้

Future technologies

เราเข้าใจและให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต และไม่ละทิ้งการเรียนแบบดั้งเดิม จึงกลายมาเป็นคอร์สอบรมภาษาอังกฤษแบบ Hybrid Training สามารถออกแบบได้เองตามความต้องการขององค์กร

Edusoftx training

English for Specific Job Roles

คอร์สอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน ที่องค์กรสามารถเลือกออกแบบเองได้ ตามธุรกิจ หรือสายงานที่ต้องการ 

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์ที่มีความเฉพาะเจาะจงในสายงานของตนเอง ทั้งยังเรียนรู้ทักษะเพื่อการสื่อสารที่จำเป็นจากสื่อการสอน

ที่ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ

Student-centered activities

พัฒนาทักษะการสื่อสารผ่านการเรียนรู้กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุดให้ผู้เรียน

Local strategy, global goals

ทีมของเราพร้อมที่จะพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้เหมาะสมและตอบโจทย์กับความต้องการของผู้เรียน สถาบัน และองค์กรมากที่สุด

Edusoftx training

Test Preparation

คอร์สติวเข้มเชิงวิชากร สำหรับการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการสอบ เน้นทักษะและเทคนิคที่จำเป็นกับการสอบในสนามต่างๆ 

ไม่ว่าจะเป็น TOEIC, IELTS, TOEFL ฯลฯ 

Assessment

เตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ด้วยการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งโครงสร้างข้อสอบ เกณฑ์การประเมิน รวมถึงขั้นตอนการทำข้อสอบ พร้อมสรา้งความคุ้นเคยในการทำข้อสอบ

Interactive Learning

ปูพื้นฐานทักษะภาษาที่จำเป็น ฟัง พูด อ่าน เขียน โครงสรา้งไวยากรณ์และคำศัพท์ ผ่าน Interactive Platform เรียนสะดวก ทุก Device ทั้งคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และมือถือ เรียนได้ ตลอด 24 ชั่วโมง

EdusoftX Training คอร์สอบรมภาษาอังกฤษ ให้คำปรึกษาสำหรับคอร็สเรียนแบบออกแบบเองให้เหมาะสมกับองค์กร customized courses
UNIQUE CONTENT

Customized Courses

เราบริการออกแบบโครงการตามความความต้องการและงบประมาณ โดยการปรับแต่งหัวข้อการเรียนรู้ได้จากจุดประสงค์และความต้องการ เพื่อสร้างและจัดการหลักสูตรที่เหมาะสมให้ผู้เรียนทุกระดับ พร้อมทีม Customer Success ให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดตลอดโครงการ

ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโครงการพัฒนาทักษะภาษาที่มีศักยภาพ ตอบโจทย์จุดประสงค์การเรียนรู้และเกิดผลลัพธ์ทางการเรียนภาษามากที่สุด

OUR CLIENTS

Trusted by more than 3000+ Organizations

What EdusoftX customers think

Unleash your Potential with our Training Courses