English Discoveries

The Complete English Language Learning Solution

See how it can work for you!

โปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษหลักสูตร CEFR

จากองค์กร ETS ผู้สร้างแบบทดสอบ

TOEFL และ TOEIC

0 +

countries worldwide

0 +

institutions & organizations

0 +

years of expertise

0 M+

leaners in Thailand

Our Solution

The Complete English
Language Learning Solution

English Discoveries หรือ ED โปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบครบวงจร
(Comprehensive Learning Ecosystem) สำหรับการเรียนรู้ผสมผสาน (Hybrid Learning)
จากองค์กร ETS ผู้จัดทำข้อสอบ TOEFL และ TOEIC

E-Assessments

ข้อสอบวัดระดับทักษะภาษา ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน
สามารถปรับแต่ง (Customize) เนื้อหาได้ตามความต้องการ
มีใบรับรองผลการสอบให้หลังจบหลักสูตร

E-Learning

บทเรียนออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครบทุกทักษะภาษา
หลักสูตรอ้างอิงตามกรอบมาตรฐาน CEFR ระดับตั้งแต่ A1 – C1
มีระบบ AI & Machine Learning ช่วยให้พัฒนาทักษะได้อย่างตรงจุด

Management Systems

ระบบการจัดการฐานข้อมูลของผู้เรียน ตั้งแต่การลงทะเบียน ผลการเข้าเรียน ความคืบหน้าในการเรียน และรายงานสรุปผล พร้อมบริการบริหารหลักสูตรตามแผนการสอนและระดับภาษาของผู้เรียน

Classroom Materials

สื่อการเรียนการสอนแบบครบวงจร ที่จะช่วยเสริมการเรียนรู้
ให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Syllabi, Lesson Plans,
Teacher Guides, Textbook, Workbook ฯลฯ

Implementation Services

โปรแกรมการเรียนการสอน English Discoveries สามารถนำไปใช้เสริมกับรายวิชา บูรณาการบางส่วน บูรณาการเต็มรูปแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับประมวลผลรายวิชา หรือกิจกรรมเสริมเพิ่มเติมตามจุดประสงค์การเรียนรู้

Support Services

บริการหลักการขายของ English Discoveries ให้บริการตั้งแต่การลงทะเบียน การอบรมวิธีการใช้งาน บริการคุมสอบ รวมถึงการจัดทำรายงานสรุปผล ทั้งในรูปแบบของรายบุคคลและภาพรวม

OUR Support

Why ED's solutions work?

ลดความชันของ Learning Curve พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพผลลัพธ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วย English Discoveries

EdusoftX Language Learning Platform English Discoveries หรือ English Discovery เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ หน้าตาของแพลตฟอร์มการเรียนรู้

For learners

บทเรียนแบ่งตามระดับความสามารถของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนแต่ละคนสามารถเรียนได้ตาม Paced ของตนเอง quick and efficient พร้อมด้วยสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ฝึกฝนการพูดและการฟังผ่านวิดีโอที่ล้ำสมัย พร้อมทั้งมีระบบการ Feedback อัตโนมัติ ทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในบทเรียน และมั่นใจที่จะนำภาษาอังกฤษไปใช้ในทุกสภาพแวดล้อมทั้งการเรียนและการทำงาน

For teachers, HR teams and administrators

English Discoveries by EdusoftX มีโซลูชันการจัดการที่ครบวงจร ทำให้การบริหารโครงการทำได้ง่ายและไม่ยุ่งยาก ซึ่งสามารถติดตามความคืบหน้า รวมถึงการมีส่วนร่วมของผู้เรียนได้จากระบบศูนย์กลาง พร้อมด้วยทีม Customer Success ที่ค่อยบริการในการบริหารโครงการ

EdusoftX Language Learning Platform English Discoveries หรือ English Discovery เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ หน้าตาของแพลตฟอร์มการเรียนรู้

OUR features

Making learning simple

our Lessons

How ED' solutions work?

เหตุผลที่ทำไม ED มีผู้เรียนมากกว่า 5 ล้าน คน ตลอด 23 ปี ที่ผ่านมา

เนื้อหาของ English Discoveries มีครบทั้ง 4 ทักษะ พร้อมเสริมด้วยไวยากรณ์และคำศัพท์

Listening

Reading

Speaking

Writing

Higher order thinking task

กิจกรรมแบบฝึกหัด และคำถามที่ต้องใช้กระบวนความคิดขั้นสูง

รูปแบบการทำแบบฝึกหัดที่หลากหลาย จะทำให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์

พัฒนาทักษะทางความคิด ความเข้าใจ และภาษาในเวลาเดียวกัน

การสรุป

Summarizing

การจับคู่

Matching

การจัดหมวดหมู่

Categorizing

การเรียบเรียง

Sequencing

การสังเคราะห์

Synthesizing

Extra curriculum

เนื้อหาบทเรียนเสริม

Learning Tools

เครื่องมือช่วยเหลือการเรียนรู้

ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามทฤษฎีนั่งร้าน (Scaffolding Tool)

ที่จะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางภาษาได้เร็วขึ้น ผ่านตัวช่วยเหล่านี้

ใจความสำคัญ

Main Idea

คำสำคัญ

Keywords

คำศัพท์

Vocabulary

คำแปลต่างๆ พร้อมความหมาย

Vocabulary Translation

AI and machine learning

เครื่องมือการวัดและประเมินผลแบบอัจฉริยะ

เหตุผลที่ทำไม?

English discoveries

มีผู้เรียนมากกว่า 5 ล้านคน ตลอด 23+ ปี

รูปแบบการเรียนรู้ที่เป็นระบบ

Methodical Learning Stages
สอดคล้องกับ 3Ps (PPP) Teaching Method

เรียนรู้แบบบูรณาการทักษะ

Integrated-Skill Approach

ปรับแต่งเนื้อหาได้ตามความต้องการ

Customize

SPECIALIST CONTENT

Our expertise, your industry

With EdusoftX for education and business, learner will be exposed to the industry-specific vocabulary and detailed terminology they’ll use in their future career and current job.

OUR PARTNERS

More than 40 partners
over the past 23 years

OUR CLIENTS

Trusted by more than 3000+ Organizations

What EdusoftX customers think