Measure your progress with our CEFR-Based Tests

ข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ในรูปแบบออนไลน์ ออกแบบมาเพื่อให้องค์กรและสถานศึกษาสามารถประเมินทักษะภาษาของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานสากล CEFR ได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ

OUR OFFER

Measure your progress with our Tests

Innovative assessment tools optimize educators effectiveness with standardized assessments, make it simple to evaluate and certify all learners success. 

EdusoftX English Discoveries Online CEFR Test สอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษบนคอมพิวเตอร์
EdusoftX English Discoveries สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ วัดระดับภาษาอังกฤษ ออนไลน์ จาก องค์กร ETS ผู้สร้างแบบทดสอบ TOEFL และ TOEIC

ระบบ ข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR จากองค์กร ETS ผู้สร้างแบบทดสอบ TOEFL และ TOEIC ประเภทของข้อสอบมีความหลากหลาย พร้อมระบบปรับความยากง่ายของข้อสอบตามความสามารถของผู้สอบ (Computerised Adaptive System)

นอกจากนี้คะแนนสอบ English Discoveries Online CEFR Test ยังสามารถเทียบเคียงผลคะแนนกับการสอบ International Test ต่างๆ ได้

การันตีด้วยผู้สอบกว่า 1 ล้านคน จาก 3,000+ สถานศึกษาและองค์กร รวมถึงใช้ในโครงการทดสอบครูสพฐ.มากกว่า 40,000 ราย

ระบบทดสอบภาษาต่างประเทศก่อนเรียน สามารถทดสอบได้หลากหลายภาษา ทั้งภาษาอังกฤษ อิตาลี สเปน เยอรมัน โปรตุเกส ฝรั่งเศส เป็นต้น วัดผลได้ตั้งแต่ระดับ A1 ถึง C1 ประกอบไปด้วยการทดสอบคำศัพท์ (Vocabulary) หลักไวยากรณ์ (Grammar) การอ่าน (Reading) และแบบทดสอบความเข้าใจ

EdusoftX Busuu Thailand ตัวเลือก ข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศ ครบทุกทักษะ
EdusoftX Busuu Thailand Individual Orl Assessment ข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ด้วยการาพูดคุย สนทนา กับวิทยากรครูผู้เชี่ยวชาญ

วัดระดับภาษาอังกฤษ ด้วยการสนทนาโดยผู้เชี่ยวชาญ ผ่านการจำลองบทสนทนาที่เหมือนบทสนทนาในชีวิตจริง เพื่อให้สามารถประเมินความสามารถของผู้สอบได้อย่างแม่นยำ เพื่อให้ผู้สอบสามารถนำทักษะและความรู้ที่ได้จากการสอบไปใช้ได้ในอนาคต

ผู้เชี่ยวชาญจะประเมินคะแนนประสิทธิภาพการพูด (ความถูกต้องแม่นยำ ความคล่องแคล่ว และชุดคำศัพท์และไวยากรณ์) โดยใช้เกณฑ์การประเมินซึ่งดัดแปลงมาจาก Cambridge’s ESOL Examinations: CEFR Assessment scales (A1-C2)

ระบบทดสอบออนไลน์ ใช้วัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานสากล CEFR สะดวก รวดเร็ว ใช้เวลาทดสอบเพียง 60 นาที สามารถทราบผลทันทีเมื่อทดสอบเสร็จ ครอบคลุมทั้งด้านไวยากรณ์ (Grammar) คำศัพท์ (Vocabulary) ความหมายในเชิงอนุมาน (Implied Meaning) โครงสร้างทางภาษา (Structure) การสื่อความหมาย (Meaning) รวมถึงการทดสอบการฟัง (Listening)

EdusoftX Oxford English ข้อสอบสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
EdusoftX TOEIC ข้อสอบสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ โทอิค

การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับนานาชาติ จัดสอบโดยสถาบัน ETS (Education Testing Service) สถาบันเดียวกับผู้จัดสอบ TOEFL และ GRE

ผลคะแนนสอบ TOEIC เป็นตัวชี้วัดถึงศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และในการทำงาน ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายทั่วโลก สามารถใช้ยื่นประกอบการสอบบรรจุ การปรับเพิ่มฐานเงินเดือน การสมัครงานในสายงานวิศวกร สายการบิน การท่องเที่ยว ฯลฯ

OUR features

Making simple assessment

HOW WE WORK

Why EdusoftX solutions work?

Simplify evaluations with interactive exercises and standardized assessments.

Standardized

ข้อสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครบทุกทักษะภาษา
ได้มาตฐานสากลตามกรอบ CEFR ตั้งแต่ A1 - C1 สามารถเทียบเคียงผลคะแนนได้กับการสอบ TOEFL, TOEIC, etc.

Certified

ประกาศนียบัตรรับรองผลการสอบ พร้อม Report Card รายงานผลการสอบรายบุคคลแบบแยกทักษะ และ Institution Report Card รายงานและเปรียบเทียบผลการสอบของผู้สอบทั้งหมดในภาพรวม

Accurate

ประเมินผลอย่างแม่นยำและชัดเจน ข้อสอบออนไลน์มีระบบปรับความยากง่ายตามความสามารถของผู้สอบ (Computerised Adaptive)

Timely

สะดวก รวดเร็ว ใช้เวลาสอบไม่นาน รู้ผลทันทีเมื่อสอบเสร็จ
สามารถจัดสอบได้ทุกที่ ทุกเวลา พร้อมบริการคุมสอบ

...with Our Solutions

English Discoveries
Online CEFR Test

Busuu Placement Test

Individual Oral Asessment

Oxford Placement Test

Test of English for International Communication

OUR CLIENTS

Trusted by more than
3000+ Organizations

What EdusoftX customers think

CUSTOMER SUCCESS

We’re here to help

EdusoftX มีทีม Customer Success พร้อมช่วยเหลือตลอดเวลา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพที่แท้จริง บริการครอบคลุมตั้งแต่การลงทะเบียนเรียน การคุมสอบ การอบรม การประเมินและสรุปผล

เรามีการทำงานร่วมกันกับลูกค้าแต่ละรายอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างและจัดการหลักสูตรที่เหมาะสมให้ผู้เรียนทุกระดับ กำหนดเนื้อหาหลักสูตร เป้าหมายการเรียนรู้เพื่อเพิ่ม ROI รวมถึงกิจกรรมกระตุ้นการเรียนต่างๆ เพื่อส่งเสริมผลลัพธ์การเรียนรู้ พร้อมทั้ง Report สรุปและรายงานผลการเรียนหลังจบโครงการ

Measure your progress with our CEFR-Based Tests