EdusoftX Busuu English Discoveries เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับองค์กร สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ สอบ วิทยฐานะ ครู ตารางเปรียบเทียบคะแนน CEFR TOEFL iBT TOEIC IELTS reading writing listening speaking การศึกษาไทย กระทรวงศึกษาธิการ คะแนนสอบครู CEFR คือ บทบาทใน ระบบ การศึกษาไทย

บทบาทของ CEFR กับการศึกษาในประเทศไทย

ในบทความนี้ EdusoftX จะมาพูดถึงบทบาทและความสำคัญของ CEFR ที่มีต่อต่อสถานศึกษา และการศึกษาไทย รวมถึงนโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการ และประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเรื่องการขอลดระยะเวลาการทำวิทยฐานะครู เพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์กับคุณครู อาจารย์ และผู้อ่านทุกท่าน

ทำความรู้จักกับ Common European Framework of Reference for Languages

Common European Framework of Reference for Languages คือ กรอบมาตรฐานสากลสำหรับใช้ในการวัดระดับความรู้และทักษะทางภาษาของผู้เรียนภาษาต่างๆ โดยจะอธิบายความสามารถทางภาษาได้ 6 ระดับ เริ่มตั้งแต่ระดับเริ่มต้น (A1) ไปจนถึงระดับสูง (C2) ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนและผู้สอนเข้าใจระดับของความสามารถทางภาษาได้ง่ายขึ้น และนำมาใช้ในการวางแผนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อดูระดับทักษะภาษาที่แตกต่างกันได้

CEFR สำคัญกับผู้เรียนภาษาอย่างไร?

1. มาตรฐานนานาชาติ: CEFR ถูกกำหนดขึ้นเพื่อเป็นตัวชี้วัดความสามารถทางใช้ภาษาที่ใช้กันแพร่หลายทั่วโลก โดยแต่ละระดับจะได้รับความคิดเห็นที่มาจากผู้เชี่ยวชาญทางภาษาและการเรียนรู้จากทั่วโลก ซึ่งในแต่ละภาษาอาจมีตัวชี้วัดที่แตกต่างกันออกไป 

2. การวัดและประเมิน: ช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนสามารถวัดและประเมินระดับความรู้และทักษะทางภาษาของผู้เรียนอย่างเปรียบเทียบได้ มีการใช้ระบบการแบ่งระดับที่ชัดเจนเพื่อบ่งบอกถึงความก้าวหน้าในการเรียนรู้

3. การวางแผนการสอน: ผู้สอนสามารถใช้หลักการของ CEFR เพื่อวางแผนการสอนที่เหมาะสมตามระดับความรู้และทักษะของผู้เรียน ช่วยให้การสอนเป็นไปได้อย่างที่เข้าใจและมีประสิทธิภาพ

4. การสื่อสารระหว่างประเทศ: ช่วยให้คนที่มาจากประเทศและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันสามารถสื่อสารกันได้ มีการใช้ระดับที่มีความถูกต้องและเปรียบเทียบได้ในการบ่งบอกความสามารถทางภาษา 

5. การศึกษาต่อและการทำงาน: มีความเชื่อมโยงกับการศึกษาต่อและการทำงานในระดับที่ต่างกัน ช่วยในการสนับสนุนการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นและการพัฒนาทักษะทางภาษาในสายอาชีพ

นอกเหนือจากความสำคัญข้างต้นแล้ว CEFR ยังช่วยในการประเมินระดับความรู้และทักษะทางภาษาของบุคคล ดังนั้น จึงถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่ส่งผลในการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและความสามารถในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจำวันและอาชีพการงานได้

 

บทบาทของ CEFR กับการศึกษาในประเทศไทย

กระทรวงศึกษาธิการ มีนโนบายเร่งการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยื่งการสร้างเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง ดังนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการ จึงกำหนดนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องเร่งรัดปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษาตามที่กำหนดโดยเร็ว

ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ออกนโยบายถึงการกำหนดแนวปฏิบัติในการปฏิรูปการเรียนการสอนซึ่ง หนึ่งในแนวปฏิบัติที่สำคัญนั้นคือการใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล ได้แก่ The Common European Framework of Reference for Languages ซึ่งถือว่าเป็นกรอบความคิดหลักในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย ทั้งในการออกแบบหลักสูตร การพัฒนทการเรียนการสอน การทดสอบ การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงการกำหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ โดยมีแนวทางการดำเนินการดังนี้

1. ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนและนักศึกษา

EdusoftX Busuu English Discoveries เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับองค์กร สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ตารางเปรียบเทียบคะแนน ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา การศึกษาไทย กระทรวงศึกษาธิการ วิทยฐานะ คะแนนสอบครู CEFR คือ

2. ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของครูผู้สอน

EdusoftX Busuu English Discoveries เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับองค์กร สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ตารางเปรียบเทียบคะแนน ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา การศึกษาไทย กระทรวงศึกษาธิการ คะแนนสอบครู วิทยฐานะ CEFR คือ

ดังที่เห็นจากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนและผู้สอนในแต่ละระดับข้างต้น ชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานการศึกษาในแต่ละระดับควรได้มีการทดสอบหรือวัดผล โดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานที่เทียบเคียงผลคะแนนกับระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่อ้างอิงตามกรอบมาตรฐานสากล และโดยเฉพาะกลุ่มบุคลากรทางการศึกษา นอกเหนือจากเป็นทดสอบเพื่อวัดประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของบุคลากรทางการศึกษาแล้ว ยังสามารถนำผลเหล่านี้ประกอบกับการเลื่อนวิทยาฐานะได้อีกด้วย

สำหรับบุคลากรทางการศึกษา สามารถนำผลการสอบมาตรฐาน CEFR ไปลดระยะเวลาการทำวิทยฐานะได้ถึง 1 ปี จะเหลือเพียง 3 ปี จาก 4 ปี ตามเงื่อนไขของ ก.ค.ศ. ที่กําหนดเงื่อนไขการลดระยะเวลา ในการดํารงตําแหน่งหรือการดํารงวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสายงานการสอน ว่า “เป็นผู้มีความสามารถทางภาษาต่างประเทศ สูงกว่าระดับ B1 หรือ สําหรับครูผู้สอน ในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ต้องมีระดับผลการทดสอบความสามารถทางภาษา สูงกว่าระดับ B2 โดยให้ เทียบกับเกณฑ์ผลการทดสอบ Common European Framework of Reference for Language และหากผู้ขอมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทําให้มีระดับ ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาเพิ่มขึ้น ก็สามารถใช้ผลการทดสอบในระดับที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมีอายุ ไม่เกิน 2 ปี ขอลดระยะเวลาในการขอเลื่อนวิทยฐานะในวิทยฐานะถัดไปได้”

หากต้องการทดสอบระดับภาษาทำอย่างไร?

หากท่านสนใจต้องการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ English Discoveries Online CEFR Test คือตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการทดสอบวัดระดับภาษาจาก EdusoftX พร้อมบริการคุมสอบและประเมินผลอย่างครบวงจร เหมาะสำหรับการสอบในโรงเรียน มหาวิทยาลัย รวมถึงองค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ ที่มีผู้สอบจำนวนมาก

English Discoveries Online CEFR Test คืออะไร?

English Discoveries Online CEFR Test หรือ English Discoveries Placement Test (EDPT) คือระบบทดสอบที่ใช้ในการประเมินระดับความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้เรียน 

โปรแกรมและข้อสอบของ English Discoveries ถูกพัฒนาขึ้นโดยองค์กร Educational Testing Service (ETS) ผู้สร้างแบบทดสอบภาษาอังกฤษที่ดังที่สุดในโลกอย่าง TOEFL และ TOEIC จึงมั่นใจได้ว่าระบบของเราเป็นมาตฐาน และได้การยอมรับในทั้งด้านเทคโนโลยีและเนื้อหาทั้งในสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ ในระดับสากลจาก 30 ประเทศทั่วโลก 

การทำแบบทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษจะช่วยให้ผู้ทำแบบทดสอบทราบความรู้และทักษะทางภาษาปัจจุบันของตนเอง โดยใช้เวลาในการทำแบบทดสอบเพียง 45-60 นาทีเท่านั้น ผู้ทำแบบทดสอบสามารถทราบระดับทักษะทางภาษาอังกฤษของตนเองได้ทันทีหลังสอบเสร็จ ผลการสอบประเมินมีการรับรองระดับ CEFR อย่างถูกต้อง ได้มาตรฐาน เพื่อให้มีความชัดเจนและสามารถเปรียบเทียบระดับความรู้และทักษะกับมาตรฐานระดับภาษาอื่นๆ ได้ นอกจากนั้นผลการทดสอบยังมีการแยกทักษะ การฟัง การอ่าน และการใช้ไวยากรณ์ เพื่อให้ผู้ทำแบบทดสอบสามารถพัฒนาระดับทักษะภาษาของตนเองได้อย่างแม่นยำและตรงจุด

Map of ELL Assessment and English Discoveries

EdusoftX Busuu English Discoveries เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับองค์กร สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ สอบ วิทยฐานะ ครู ตารางเปรียบเทียบคะแนน CEFR TOEFL iBT TOEIC IELTS reading writing listening speaking การศึกษาไทย กระทรวงศึกษาธิการ คะแนนสอบครู CEFR คือ

*These alignments are approximate only and are based on claims made by the examining bodies themselves.

ลักษณะของข้อสอบจาก English Discoveries

สนใจเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

📌Line: @edusoftxth

📌Tel: 02 241 6870

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และ สำนักงาน ก.ค.ศ.

Share This :

Find out how far your educational institutions can go with language learning from EdusoftX