Welcome Learners Of All Ages To Our 

Language Learning

I want my team to learn

EdusoftX Busuu Thailand เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ สำหรับผู้บริหาร องค์กร ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ English for business and language learning for C-level Executives CEO

Language Learning for Managers and Executives เพราะเรื่องของภาษาสำคัญต่อผู้บริหาร

เพราะเรื่องของภาษาสำคัญต่อผู้บริหาร การมีทักษะความรู้ทางภาษา ย่อมสร้างความได้เปรียบได้มากกว่า ยิ่งถ้าต้องอยู่ในตำแหน่งของผู้นำในองค์กร ไม่ว่าจะเป็น CEO ผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจ หรือจะชื่อเรียกอื่นใดก็ตาม การมีทักษะด้านภาษาที่ยอดเยี่ยมย่อมสร้างโอกาสเติบโตทางธุรกิจ และช่วยปูเส้นทางอาชีพในอนาคตได้มากขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่า การหาโอกาสในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น ๆ ที่สนใจ จึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญที่ผู้บริหารทุกคนไม่ควรมองข้ามอย่างเด็ดขาด! ‘ภาษาอังกฤษ’ ทักษะด้านภาษาที่ผู้บริหารทุกคนพึงมี ผู้บริหารส่วนมากย่อมมีทักษะในการสื่อสารเป็นทุนเดิม ทัั้งเทคนิคในการเจรจา ต่อรอง โน้มน้าว เพื่อการพัฒนาธุรกิจให้เดินไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างผลประโยชน์ให้กับองค์กรให้ได้มากที่สุด แต่ด้วยโลกทุกวันนี้ที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดด การทำธุรกิจไม่ได้แข่งขันกันอยู่แค่ในประเทศอีกต่อไป หากองค์กรกำลังมองหาโอกาสและช่องทางที่จะขยับขยายธุรกิจ หรือต้องการที่จะก้าวเข้าสู่ความเป็นสากล การติดต่อธุรกิจกับกับชาวต่างชาติจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

What is your Love Language?

What is your Love Language?ภาษารักของคุณคืออะไร? เนื่องในเดือนแห่งความรัก EdusoftX จะพาทุกคนมารู้จักกับภาษาอีกหนึ่งภาษาที่เราทุกคนใช้สื่อสารกันทั่วโลก ซึ่งนั้นก็คือ “ภาษารัก หรือ Love Language” นั่นเอง ภาษารัก ถูกนิยามขึ้นโดย Dr. Gary Chapman คือวิธีที่คนแต่ละคนใช้ในการแสดงออกถึงความรู้สึกรัก ซึ่งแต่ละคนก็จะมีการแสดงออกหรือความคาดหวังที่แตกต่างกันออกไป คนเราสามารถมีภาษารักหลายแบบพร้อมๆ กันได้ การที่เรารู้ว่าคนรักใช้ภาษารักแบบไหนจะทำให้สามารถสื่อสารความรักได้ดีขึ้นและช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ยืนยาว ภาษารักทั้ง 5 แบบประกอบไปด้วย Words of Affirmation

EdusoftX Busuu cognitive learning คืออะไร ทฤษฎีการเรียนรู้ ที่จะช่วย เพิ่มศักยภาพให้กับพนักงาน

Cognitive Learning

Cognitive Learning ศาสตร์แห่งการเรียนรู้ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงาน Cognitive Learning คืออะไร? Cognitive Learning คือ ทฤษฎีการเรียนรู้ โดยอาศัยความเข้าใจเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น มุ่งเน้นประเด็นไปที่ความรู้สึก และความคิดของแต่ละปัจเจกบุคคล (Individual) มากกว่าการใช้รูปแบบพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) นั่นเพราะความเชื่อที่ว่าแต่ละคนมีวิธีเรียนรู้และจัดการปัญหาแตกต่างกันออกไป แนวคิด Cognitive learning เป็นแนวคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับการฝึกอบรมในองค์กรเป็นอย่างมาก การใช้พื้นฐานของ Cognitive Learning มาช่วยในการฝึกอบรม ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจทฤษฎีและทักษะที่ต้องการในการปฏิบัติงานในองค์กรได้เป็นอย่างดี และนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ทางการทำงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทุกคนสามารถเพิ่มศักยภาพของสมองให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดได้ตามแนวทางของ Metacognition โดยเริ่มจาก   ทำความเข้าใจกับ Metacognition

EdusoftX Busuu Thailand English Discoveries เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับองค์กร Effective Time Management tips เทคนิคและความสำคัญของการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

Effective Time Management ความสำคัญของการบริหารเวลากับการเรียนภาษา

Effective Time Management การบริหารเวลาที่ดีคือจุดเริ่มต้นของผลลัพธ์ชั้นยอด ใน 1 วัน ทุกคนต่างมีเวลา 24 ชั่วโมงเท่ากัน แต่หากใครสามารถบริหารจัดการเวลา (Time Management) ให้เกิดประสิทธิภาพได้ ย่อมทำให้ผลลัพธ์ในการทำงานดีกว่า และสำหรับองค์กร การที่พนักงานสามารถบริหารจัดการเวลาได้อย่างดี ตรงกับวัตถุประสงค์ขององค์กร และความตั้งใจในฐานะของพนักงานผู้มีส่วนขับเคลื่อนเดินหน้าสู่เป้าหมายที่ตนเองคาดหวังเอาไว้ ทุกฝ่ายย่อมได้รับประโยชน์ร่วมกัน ดังนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ในตำแหน่งใด มีหน้าที่ความรับผิดชอบแบบใดก็ตาม ลองมาทำความเข้าใจกับเรื่องนี้เพื่อเป็นการต่อยอดให้กับตนเองกันได้เลย ความสำคัญและประโยชน์ของ Time Management ในการทำงาน 8 ชั่วโมงของทุกวัน หากคุณรู้ว่าต้องทำอะไรบ้างย่อมช่วยให้ทุกอย่างบรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้

รักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรด้วยการลงทุนในความรู้

Improving employee retentionwith language learning รักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรด้วยการลงทุนในความรู้ พัฒนาทักษะภาษา การพัฒนากลยุทธ์การรักษาพนักงาน และการเพิ่มความพึงพอใจในที่ทำงานเป็นสิ่งสำคัญ แน่นอนว่า 1 ในวิธีการที่ได้ผลดีที่สุดก็คือการเรียนรู้ภาษา ด้วยโอกาสการเข้ารับการอบรมหรือพัฒนาทักษะที่มากขึ้น ทำให้กำแพงทางภาษาถูกทำลายลง พนักงานถูกกระตุ้นในทำงานร่วมกันเป็นทีมมากขึ้น เสริมสร้างความมั่นใจ และโอกาสในการเติบโตก็จะเพิ่มขึ้นตามมา ทำไมการรักษาพนักงานจึงเป็นเรื่องที่องค์กรควรให้ความสำคัญ? การรักษาพนักงานมีประโยชน์ทั้งกับตัวพนักงานเองและองค์กร การที่องค์กรสูญเสียพนักงานที่มีพรสวรรค์ไปสามารถส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมกับองค์กรได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน หรือด้านการบริหารทรัพยากรต่างๆ ก็ตาม ทุกองค์กรรู้กันดีว่าพนักงานที่อยู่มายาวนานจะได้รับการพัฒนาทักษะ และสั่งสมประสบการณ์ที่มีความเฉพาะทาง ในการที่องค์กรจะรับพนักงานใหม่เข้ามาอาจใช้เวลานานหลายเดือนหรืออาจหลายปีในการเทรนพนักงานให้ชำนาญในสายงานนั้นๆ  แล้วองค์กรจะสามารถรักษาพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดได้อย่างไร? คำตอบง่ายๆ เร็วๆ ของทุกคนคงเป็น

EdusoftX Busuu thailand english discoveries 5 most uceful tenses in everyday life เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับองค์กร สถานศึกษา เรียนแกรมม่า ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ประโยค ภาษาอังกฤษ

5 Tenses ที่ทุกคนต้องรู้ ใช้มากที่สุดในชีวิตประจำวัน!

สรุป 5 Tenses ภาษาอังกฤษ ที่ใช้บ่อยที่สุดในชีวิตประจำวัน รู้เอาไว้ ได้นำไปใช้จริงแน่นอน! ตามที่ทุกคนคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าในภาษาอังกฤษมีการใช้ Tenses ในการบอกเล่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดชึ้นในชีวิตประจำวัน ซึ่งประกอบไปด้วย 12 Tenses ด้วยกัน แต่ละ Tense ก็มีหลักการใช้ที่แตกต่างกันออก เพื่อที่จะระบุเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในช่วงเวลาอดีต ปัจจุบัน หรือว่าอนาคต หลายคนคงเคยผ่านประสบการณ์นั่งท่องจำโครงสร้าง หรือจำเหตุการณ์ตัวอย่างของแต่ละ Tense กันมามากพอสมควร เชื่อว่ากว่าจะท่องได้ครบก็ทำเอาสับสน

Stay Updated

Keep up to date with the latest learning trends