ติดต่อเรา 0-2241-6870
Site Map

Banner News & Activities

 

อบรมการใช้งานโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษ English Discoveries Online ให้กับครูในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา เขต 2 จังหวัดสมุทรปราการ

 

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 จังหวัดขอนแก่น ได้จัดอบรมครูด้วยโปรแกรมสอนภาษาอังกฤษ English Discoveries Online เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับครูที่มีคุณวุฒิไม่ตรงด้านการสอนภาษาอังกฤษ

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

เจ้าหน้าที่ บริษัท ไทยโอบายาชิ จำกัด รุ่นที่อบรมการใช้งานโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษ English Discoveries Online ซึ่งเนื้อหาของการอบรมจะเป็นการสอนและพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษภายในองค์กร สำหรับการสื่อสารระหว่างบุคลากรในองค์และผู้มาติดต่อกับองค์กร

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

สาธิตการใช้งานโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ English Discoveries Online ให้กับ คณะผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558  ณ ห้องประชุมใหญ่

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครูให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ที่เน้นการสื่อสาร (CLT) และเป็นไปตามกรอบความคิดหลัก The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)โดยจัดให้มีการประเมินความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับครู (ผู้สอน) เพื่อให้มีการฝึกอบรมครู ตลอดจนพัฒนาระบบติดตามแก้ปัญหาและช่วยเหลือครู

 

อ่านเพิ่มเติม...

หน่วยศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดประชุมปฏิบัติการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ภายใต้โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพมหานคร โดย บริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จำกัด ได้เข้าร่วมออกบูธและร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...