ติดต่อเรา 0-2241-6870
Site Map

Banner News & Activities

ศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา ร่วมกับบริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จำกัด
จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ ส่งเสริมการเรียนการสอนในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เครื่องมือเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบผสมผสาน
ระหว่างสื่อออนไลน์และการสอนในชั้นเรียน " Overcoming Pedagogical and Technological Challenges in Thailand by Using An Effective Blended Learning Solution" วันที่ 29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม...

บริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จำกัด มอบใบ Certificate และรางวัลให้กับนักศึกษา สถาบันการการจัดการปัญญาภิวฒน์ ที่สอบวัดระดับความสารมารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ได้ระดับ B1, B2, และ C1 ด้วยโปรแกรม English Discoveries ในงาน ENGLISH CONTEST DAY วันที่ 24 เมษายน 2562

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.อุบลราชธานี จัดอบรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา และบุคลากรของคณะฯ Face to Face 1st English Training Day และฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม English Discoveries 

อ่านเพิ่มเติม...

English Discoveries ร่วมสนับสนุน เมื่อวันพุธ ที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มรภ.อุบลราชธานี ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สุรศักดิ์ บุญอาจ เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 1-2 เมษายน 2562 นักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ทุกขั้นปี เข้าศึกษา ทำความเข้าใจ เรียนรู้ ระบบการเรียนภาษาอังกฤษ English Discoveries เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยยกระดับความสามารถภาษาอังกฤษ ที่ทุกคนมีเป้าหมาย เทียบ CEFR = B2 หรือ TOEIC 500 คะแนนขึ้นไป 

อ่านเพิ่มเติม...