ติดต่อเรา 0-2241-6870
Site Map

Banner News & Activities

English Discoveries สนับสนุน การอบรม Face to Face โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ หัวข้อ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคโนโลยี สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

อ่านเพิ่มเติม...

English Discoveries ร่วมสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้การอบรมพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยี เพื่อนายทหารจากค่ายสุรธรรมพิทักษ์ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ที่ศูนย์ ICT Learning Center สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม...

English Discoveries สนับสนุน การอบรม Face to Face โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ หัวข้อ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตึก 52 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

English Discoveries สนับสนุน การอบรม Face to Face โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ หัวข้อ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคโนโลยี สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

อ่านเพิ่มเติม...

English Discoveries สนับสนุน การอบรม Face to Face โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ หัวข้อ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ห้องประชุมพรพิรุณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ English Discoveries จัดโครงการพัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 (Face To Face ครั้งที่ 3) ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ วันเสาร์ที่ 17-18 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้อง 30.217 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 

อ่านเพิ่มเติม...