ติดต่อเรา 0-2241-6870
Site Map

Banner News & Activities

ภาพการอบรมการใช้งานโปรแกรมEnglishdiscoveries ให้กับน้องๆปวช1,2และป.ตรี วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

อ่านเพิ่มเติม...

ภาพการอบรมการใช้โปรแกรมEnglishDiscoveries ให้กับคณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา

อ่านเพิ่มเติม...

ภาพอบรมการใช้งานโปรแกรมEnglish Discoveries น้องๆชั้นมัธยมศึกษาม.1,ม.2,ม.3 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี จ.เพชรบูรณ์

อ่านเพิ่มเติม...

ภาพการอบรมการเพื่อเตรียมความพร้อมการใช้งาน English Discoveries ของนักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อ่านเพิ่มเติม...

บรรยากาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้โปรแกรมEnglish Discoveriesสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2559

อ่านเพิ่มเติม...

บริษัทไอทีเอ็ดดูซอฟต์จำกัดร่วมกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดสอบPlacement Test เพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษและอบรมการใช้งานโปรแกรม ให้กับคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่บุคลากร

ที่สนใจการพัฒนาภาษาอังกฤษ

อ่านเพิ่มเติม...