ติดต่อเรา 0-2241-6870
Site Map

Banner News & Activities

บริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จำกัด ได้เชิญอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมเวทีสัมมนาเรื่อง“Overcoming Pedagogical and Technological Challenges in Thailand by Using Blended Learning Solution” ในวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมกุมาริกา ชั้น 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส (The Suan Dusit Place) เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดย Ms. Kate Sheffer วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก Edusoft Ltd. ซึ่งอยู่ภายใต้องค์กร ETS (Educational Testing Service) จากประเทศอิสราเอล เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และมีทักษะภาษาในระดับสูง ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ และเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงความรู้ทั้งในและต่างประเทศ  และเพิ่มเทคนิคด้านการสอนภาษาอังกฤษของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนในสังกัด เพื่อพัฒนาความสามารถสู่ความเป็นมืออาชีพ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางด้านภาษาของสหภาพยุโรป CEFR(The Common European Framework of Reference for Languages)

อ่านเพิ่มเติม...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา ร่วมกับบริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จำกัด จัดการอบรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ Flipped Classroom และ Blended Learning โดยการจัดกิจกรรมและใช้สื่อการเรียนรู้ English discoveries ในโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ ส่งเสริมการเรียนการสอนในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เครื่องมือเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่างสื่อออนไลน์และการสอนในชั้นเรียน " Overcoming Pedagogical and Technological Challenges in Thailand by Using An Effective Blended Learning Solution" วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 และมอบ certificate ให้กับผู้เข้าอบรม

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา ร่วมกับบริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จำกัด
จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ ส่งเสริมการเรียนการสอนในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เครื่องมือเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบผสมผสาน
ระหว่างสื่อออนไลน์และการสอนในชั้นเรียน " Overcoming Pedagogical and Technological Challenges in Thailand by Using An Effective Blended Learning Solution" วันที่ 29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม...

บริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จำกัด มอบใบ Certificate และรางวัลให้กับนักศึกษา สถาบันการการจัดการปัญญาภิวฒน์ ที่สอบวัดระดับความสารมารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ได้ระดับ B1, B2, และ C1 ด้วยโปรแกรม English Discoveries ในงาน ENGLISH CONTEST DAY วันที่ 24 เมษายน 2562

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.อุบลราชธานี จัดอบรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา และบุคลากรของคณะฯ Face to Face 1st English Training Day และฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม English Discoveries 

อ่านเพิ่มเติม...

English Discoveries ร่วมสนับสนุน เมื่อวันพุธ ที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มรภ.อุบลราชธานี ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สุรศักดิ์ บุญอาจ เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...