ติดต่อเรา 0-2241-6870
Site Map

Banner News & Activities

วันที่ 2 มีนาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรราชมงคลอีสาน จัดอบรมการเรียนภาษาอังกฤษ แบบ Blended Learning กับโปรแกรม English Discoveries สำหรับนักศึกษาวิสาหกิจศึกษา โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเตรียมตัวสอบ TOEIC 

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 29 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ บุรีเลิศ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปฐมนิเทศนักศึกษาในโครงการอบรมภาษาอังกฤษในงานวิชาชีพสาธารณสุข ให้กับนักศึกษาปี 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

English Discoveries ร่วมสนับสนุนการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 38 WORKSHOP ON UNINET NETWORK AND COMPUTER APPLICATION วันที่ 23-25 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต WUNCA38th @PKRU

อ่านเพิ่มเติม...

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี จัดอบรม English Discoveries และจัดการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (Placement test) ให้กับนักศึกษาทุกระดับชั้นที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ

 

อ่านเพิ่มเติม...

บริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จำกัด ร่วมงานจัดกิจกรรมออกบูทเปิดโครงการพัฒนาสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

วันที่ 10 มกราคม2562 ณ อาคารปฏิบัติการทางภาษา และคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 ห้อง LC2 (402) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นายพงษ์พิทยา ธนไกรสีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดเปิดโครงการพัฒนาสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ผศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดี ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ กล่าวว่า โครงการพัฒนาสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ แห่งนี้จะเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาให้นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ บริการวิชาการด้านภาษาแก่บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดใกล้เคียง บริการห้องสมุดภาษา การแปลภาษา และโปรแกรมภาษาอังกฤษสำหรับฝึกทักษะทางภาษาด้วยตนเอง บริการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบมาตรฐานระดับสากล โดยจะเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทางด้านภาษา ที่เปิดบริการทุกวัน เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ อาคารปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์ ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์

 

ผู้ที่สนใจสอบ TOEFL ITP (Institutional Testing Pragram) ที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

อ่านเพิ่มเติม...

อีกหนึ่งสถาบันที่ให้ความไว้วางใจให้EnglishDiscoveriesเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาภาษาอังกฤษของน้องๆนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี...

อ่านเพิ่มเติม...