ติดต่อเรา 0-2241-6870
Site Map

Banner News & Activities

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อมนักศึกษาครู เพื่อการทดสอบมาตรฐาน TOEIC แบบเข้มข้น Face to Face วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ + English Discoveries Online

อ่านเพิ่มเติม...

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดอบรมชี้แจงแนวปฏิบัติโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ โดยใช้สื่อ English Discoveries Online (EDO)

อ่านเพิ่มเติม...

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดอบรมชี้แจงแนวปฏิบัติโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 62 โดยใช้สื่อ English Discoveries Online (EDO) ประจำปีการศึกษา 1/2562

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์ภาษา งานพัฒนาภาษา สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 โดยใช้โปรแกรม English Discoveries Online (EDO) เพื่อให้นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่1 เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม และทำแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ จัดระหว่างวันที่ 25-28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา 17205 และ 17206 ชั้น 2 อาคารนวัตปัญญา มีวิทยากรให้ความรู้จากบริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จำกัด โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่1 จัดวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 ได้แก่ คณะครุศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รุ่นที่2 จัดวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2562 ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ, คณะวิทยาศาสตร์, คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 2,556 คน

อ่านเพิ่มเติม...

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรในเครือบุญรอดด้านภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 2 หลักสูตร Business English Communication Program 2019 ด้วยโปรแกรม English Discoveries วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด สำนักงานใหญ่

อ่านเพิ่มเติม...

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ บริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จำกัด จัดสัมมนาเรื่อง“Overcoming Pedagogical and Technological Challenges in Thailand by Using Blended Learning Solution” สำหรับอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในจังหวัดภาคใต้ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดย Ms. Kate Sheffer วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก Edusoft Ltd. ซึ่งอยู่ภายใต้องค์กร ETS (Educational Testing Service) จากประเทศอิสราเอล เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และมีทักษะภาษาในระดับสูง ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ และเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงความรู้ทั้งในและต่างประเทศ  และเพิ่มเทคนิคด้านการสอนภาษาอังกฤษของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนในสังกัด เพื่อพัฒนาความสามารถสู่ความเป็นมืออาชีพ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางด้านภาษาของสหภาพยุโรป CEFR(The Common European Framework of Reference for Languages)

อ่านเพิ่มเติม...