ติดต่อเรา 0-2241-6870
Site Map

Banner News & Activities

บริษัทไอทีเอ็ดดูซอฟต์จำกัดร่วมกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดสอบPlacement Test เพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษและอบรมการใช้งานโปรแกรม ให้กับคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่บุคลากร

ที่สนใจการพัฒนาภาษาอังกฤษ

อ่านเพิ่มเติม...

ภาพการอบรมการใช้งานโปรแกรมภาษาอังกฤษ English Discoveries ให้กับอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่

อ่านเพิ่มเติม...

ภาพการอบรมการใช้งานโปรแกรมภาษาอังกฤษ English Discoveries ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช..

อ่านเพิ่มเติม...

บรรยากาศอบรมการเข้าใช้งานโปรแกรมภาษาอังกฤษ English Discoveries คณะนักศึกษาชั้นปีที่1 อาคารสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

"อย่าลืมเข้าใช้งานโปรแกรมภายในระยะเวลาที่ทางสถาบันภาษากำหนดไว้น่ะครับ"

"ขอเพียงเรามีความตั้งใจมุ่งมั่นสม่ำเสมอ ความสำเร็จก็อยู่แค่เอื้อม.."

อ่านเพิ่มเติม...

วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรีอบรมการใช้งานโปรแกรม English Discoveriesให้กับคณะอาจารย์เจ้าหน้าที่ในโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลากรของวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมการบริหารจัดการ Teacher Management System โปรแกรม English Discoveries ให้กับคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารบรรณสาร และการสื่อสาร ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อรองรับการใช้งานของนักศึกษา ในปีการศึกษา 2560

อ่านเพิ่มเติม...