ติดต่อเรา 0-2241-6870
Site Map

Banner News & Activities

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา ร่วมกับบริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จำกัด จัดการอบรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ Flipped Classroom และ Blended Learning โดยการจัดกิจกรรมและใช้สื่อการเรียนรู้ English discoveries ในโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ ส่งเสริมการเรียนการสอนในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เครื่องมือเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่างสื่อออนไลน์และการสอนในชั้นเรียน " Overcoming Pedagogical and Technological Challenges in Thailand by Using An Effective Blended Learning Solution" วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 และมอบ certificate ให้กับผู้เข้าอบรม

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา ร่วมกับบริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จำกัด
จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ ส่งเสริมการเรียนการสอนในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เครื่องมือเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบผสมผสาน
ระหว่างสื่อออนไลน์และการสอนในชั้นเรียน " Overcoming Pedagogical and Technological Challenges in Thailand by Using An Effective Blended Learning Solution" วันที่ 29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม...

บริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จำกัด มอบใบ Certificate และรางวัลให้กับนักศึกษา สถาบันการการจัดการปัญญาภิวฒน์ ที่สอบวัดระดับความสารมารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ได้ระดับ B1, B2, และ C1 ด้วยโปรแกรม English Discoveries ในงาน ENGLISH CONTEST DAY วันที่ 24 เมษายน 2562

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.อุบลราชธานี จัดอบรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา และบุคลากรของคณะฯ Face to Face 1st English Training Day และฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม English Discoveries 

อ่านเพิ่มเติม...

English Discoveries ร่วมสนับสนุน เมื่อวันพุธ ที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มรภ.อุบลราชธานี ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สุรศักดิ์ บุญอาจ เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...