ติดต่อเรา 0-2241-6870
Site Map

Banner News & Activities

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลันราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรม English Discoveries (Placement Test)

อ่านเพิ่มเติม...

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดอบรมชี้แจงแนวปฏิบัติโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 1/2562  โดยใช้โปรแกรม English Discoveries 

อ่านเพิ่มเติม...

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ร่วมกับ บริษัท ไอทีเอ็ดดูซอฟต์ จัดกิจกรรม Follow up ครั้งที่ 1 ตามโครงการพัฒนาบุคลากรเครือบุญรอด ด้านภาษาอังกฤษหลักสูตร Business English Communication Program 2019 กลุ่ม 1 โดยใช้โปรแกรม English Discoveries โดยแบ่งช่วงเวลากจิกรรมเป็น 3 ส่วน ได้แก่ English talk ร่วมกับวิทยากรเจ้าของภาษา lesson wrap-up และ exit test หลักสูตรที่ 1 ณ หอประชุมใหญ่ บจก.บุญรอดบริวเวอรี่ สำนักงานใหญ่

อ่านเพิ่มเติม...

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ชลบุรี จัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานแผนกต่างๆ ทั้งสาขาชลบุรี และกรุงเทพฯ โดยใช้โปรแกรม English Discoveries เพื่อการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ

อ่านเพิ่มเติม...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร : ฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง รุ่นที่ 4 และใช้โปรแกรม English Discoveries ในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลสำหรับนักศึกษา โดยใช้โปรแกรม English Discoveries

อ่านเพิ่มเติม...