ติดต่อเรา 0-2241-6870
Site Map

Banner News & Activities

อบรมแนะนำการใช้งานโปรแกรม English Discoveries Online ให้กับ พนักงานและเจ้าหน้าที่ บริษัท ไทยโอบายาชิ

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมแนะนำโปรแกรม English Discoveries Online ให้กับโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษหลักสูตร English Program"...

อ่านเพิ่มเติม...

บริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จำกัด กับ บริษัท พีซีเอ็น พลัส วัน จำกัด ร่วมกันออกบูธในงาน สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมวิธีการใช้งานโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ English Discoveries Online วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

อ่านเพิ่มเติม...