ติดต่อเรา 0-2241-6870
Site Map

Banner News & Activities

 

สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครูให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ที่เน้นการสื่อสาร (CLT) และเป็นไปตามกรอบความคิดหลัก The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)โดยจัดให้มีการประเมินความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับครู (ผู้สอน) เพื่อให้มีการฝึกอบรมครู ตลอดจนพัฒนาระบบติดตามแก้ปัญหาและช่วยเหลือครู

 

อ่านเพิ่มเติม...

หน่วยศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดประชุมปฏิบัติการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ภายใต้โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพมหานคร โดย บริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จำกัด ได้เข้าร่วมออกบูธและร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้วยสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

"โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษหลักสูตร English Program"

(The Project for the Improvement of Teaching and Learning Quality in English Program)

วันที่ 25 - 26 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2

อ่านเพิ่มเติม...

 

นักเรียนทำ Placement Test เพื่อทดสอบวัดระดับทักษะความรู้ทางภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนโดยใช้โปรแกรมการเรียน English Discoveries Online  ณ.โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตราฐาน ระดับความสามารถ CEFR  โดยใช้วิทยากรชาวต่างชาติมาเป็นผู้อบรม ในรูปแบบ Face to Face กับผู้เข้าอบรมทั้งหมด ณ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษตามอ้างอิง ระดับความสามารถ CEFR สำนักงานเขตพื่นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  โดยใช้วิทยากรชาวต่างชาติมาเป็นผู้อบรม ในรูปแบบ Face to Face กับผู้เข้าอบรมทั้งหมด


 

อ่านเพิ่มเติม...