ติดต่อเรา 0-2241-6870
Site Map

Banner News & Activities

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดอบรม และสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม English Discoveries เพื่อใช้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษในภาคเรียนที่ 2/2561

อ่านเพิ่มเติม...

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR ด้วยโปรแกรม English Discoveries สำหรับนักศึกษาทุกคณะ วันที่ 16-17 มี.ค.62

อ่านเพิ่มเติม...

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ Face to Face และเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านโปรแกรม English Discoveries 

อ่านเพิ่มเติม...

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ Face to Face และเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านโปรแกรม English Discoveries 

อ่านเพิ่มเติม...

บริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จำกัด ร่วมงานการสัมมนาเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีไอทีเพื่อการศึกษาสู่ไทยแลนด์ 4.0 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 2 มีนาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรราชมงคลอีสาน จัดอบรมการเรียนภาษาอังกฤษ แบบ Blended Learning กับโปรแกรม English Discoveries สำหรับนักศึกษาวิสาหกิจศึกษา โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเตรียมตัวสอบ TOEIC 

อ่านเพิ่มเติม...