ติดต่อเรา 0-2241-6870
Site Map

Banner News & Activities

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดอบรมชี้แจงแนวปฏิบัติโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 1/2562  โดยใช้โปรแกรม English Discoveries