ติดต่อเรา 0-2241-6870
Site Map

Banner News & Activities

ศูนย์ภาษา งานพัฒนาภาษา สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 โดยใช้โปรแกรม English Discoveries Online (EDO) เพื่อให้นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่1 เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม และทำแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ จัดระหว่างวันที่ 25-28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา 17205 และ 17206 ชั้น 2 อาคารนวัตปัญญา มีวิทยากรให้ความรู้จากบริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จำกัด โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่1 จัดวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 ได้แก่ คณะครุศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รุ่นที่2 จัดวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2562 ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ, คณะวิทยาศาสตร์, คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 2,556 คน