ติดต่อเรา 0-2241-6870
Site Map

Banner News & Activities

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จัดโครงการ พัฒนาภาษาอังกฤษ ร่วมกับโปรแกรม English discovery จัดการสอบเพื่อวัดระดับ ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2