ติดต่อเรา 0-2241-6870
Site Map

Banner News & Activities

ทีมงาน English Discoveries ขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษออนไลน์ English Discoveries ที่มีหลักสูตร และการประเมินผลสอดคล้องตามกรอบมาตรฐาน CEFR ในการจัดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ และฝึกทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับบุคคลากรสายการสอน และนักศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

English Discoveries ขอขอบพระคุณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษออนไลน์ English Discoveries ที่มีหลักสูตร และการประเมินผลสอดคล้องตามกรอบมาตรฐาน CEFR ในการจัดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ และฝึกทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับบุคคลากรสายการสอน และนักศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

English Discoveries ขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฐธานี ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษออนไลน์ English Discoveries ที่มีหลักสูตร และการประเมินผลสอดคล้องตามกรอบมาตรฐาน CEFR ในการจัดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ และฝึกทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับบุคคลากรสายการสอน และนักศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

English Discoveries สนับสนุน การอบรม Face to Face โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ หัวข้อ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคโนโลยี สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

อ่านเพิ่มเติม...

English Discoveries ร่วมสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้การอบรมพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยี เพื่อนายทหารจากค่ายสุรธรรมพิทักษ์ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ที่ศูนย์ ICT Learning Center สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม...

English Discoveries สนับสนุน การอบรม Face to Face โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ หัวข้อ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตึก 52 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...