ติดต่อเรา 0-2241-6870
Site Map

ระบบติดตามความก้าวหน้า และความสำเร็จของผู้เรียน
 • ระยะเวลาในการเข้าใช้งานของผู้เรียน
 • คะแนนเฉลี่ยของผู้เรียน
 • ภาพรวมของหน่วยการเรียน และทักษะทางภาษาของผู้เรียน
 • ผลสอบวัดระดับทางภาษา (Placement Test)
 • ผลสอบกลางภาค (Midterm Test) และ
 • สอบปลายภาค (Final Test)
 • รายงานรายบุคคล กลุ่ม หรือทั้งห้อง
 • (สามารถ Export ใน File .xlsx)
เครื่องมือประเมินการออกเสียงอัตโนมัติ
 • ให้คะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์เปรียบเทียบกับการออกเสียง
 • ของเจ้าของภาษา
 • ให้ข้อมูลป้อนกลับระดับคำพูด และให้คะแนนประโยค
 • โดยใช้รหัสสี
 • อัดเสียงพูดได้ถึง 8 ครั้ง
 • ผู้เรียนสามารถส่ง file เสียงไปยังระบบของผู้สอน
 • เพื่อรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
เครื่องมือประเมินทักษะการเขียนอัตโนมัติ
 • เครื่องมือที่องค์กร ETS ใช้ตรวจข้อสอบ TOEFL และ TOEIC
 • ใช้ประเมินกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนทั้ง 68 แบบฝึกหัด
 • ให้ข้อมูลอัตโนมัติเกี่ยวกับ การใช้ภาษา และความถูกต้อง
 • ของไวยากรณ์ ฯลฯ
 • ผู้เรียนสามารถส่ง File งานไปที่ระบบของครูผู้สอน
 • เพื่อรับการประเมินอีกครั้ง

สินค้าและบริการ

โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษ English Discoveries Online

โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษ English Discoveries Online

โซลูชั่นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ที่เป็นโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษ และ สื่อการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดีย ที่สามารถใช้ได้ทั้งระบบ Internet และ Intranet

English Discoveries Expert (EDE)

English Discoveries Expert (EDE)

เป็นบทเรียนภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาครอบคลุม กว้างขวางที่ตอบโจทย์ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้แก่สถาบันการศึกษาได้เป็นอย่างดี

ข่าวสารและกิจกรรม

วีดีโอแนะนำการใช้งาน