Contact Us 0-2241-6870
Site Map

Banner News & Activities

คณะครุศาสตร์ มรภ.ชัยภูมิ ร่วมกับ English Discoveries จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อมนักศึกษาครู เพื่อการทดสอบมาตรฐาน TOEIC แบบเข้มข้น รุ่นที่ 7-8 ( Face to Face วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ + English Discoveries Online ) วันที่ 2-4 สิงหาคม 2562

Read more ...

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร จัดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียน โดยเลือกชุดข้อสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษมาตรฐานสากล English Discoveries Online placement test สอบเสร็จรู้ผลทันที พร้อมรายงานสรุปภาพรวมทั้งหมด และผู้สอบทุกคนได้รับใบรายงานผลการสอบ

Read more ...

คณะครุศาสตร์ มรภ.ชัยภูมิ ร่วมกับ English Discoveries จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อมนักศึกษาครู เพื่อการทดสอบมาตรฐาน TOEIC แบบเข้มข้น รุ่นที่ 3,4,5,6 ( Face to Face วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ + English Discoveries Online ) วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2562 รุ่นนี้มีวิทยากรเจ้าของภาษาสำเนียง American, British, และ Canadian ด้วย ขอให้ผู้เข้าอบรมทุกท่าน ประสพความสำเร็จในการพัฒนาภาษาอังกฤษของตนเองตามที่คาดหวังค่ะ

Read more ...

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ร่วมกับ English Discoveries จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อมนักศึกษาครู เพื่อการทดสอบมาตรฐาน TOEIC แบบเข้มข้น รุ่นที่ 2 ( Face to Face วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ + English Discoveries Online ) วันที่ 12-14 กรกฎาคม 2562 

Read more ...

English Discoveries ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน ของนักศึกษาวิสาหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญร่วมบรรยายให้ความรู้เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ขอให้นักศึกษาทุกท่านประสพความสำเร็จในการพัฒนาภาษาอังกฤษต่อไป

Read more ...

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลันราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรม English Discoveries (Placement Test)

Read more ...